بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه تبریز

University of Tabriz

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
British Medical Journal
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
Circulation
23.054
JIF (JCR)
9.17
Cite Score
23.054 9.17
Nano Today
16.582
JIF (JCR)
14.96
Cite Score
16.582 14.96
Blood
16.562
JIF (JCR)
7.27
Cite Score
16.562 7.27
JAMA Psychiatry
15.916
JIF (JCR)
8.46
Cite Score
15.916 8.46
Fungal Diversity
15.596
JIF (JCR)
15.01
Cite Score
15.596 15.01
Nano Energy
15.548
JIF (JCR)
15.46
Cite Score
15.548 15.46
Advanced Drug Delivery Reviews
15.519
JIF (JCR)
13.90
Cite Score
15.519 13.90
Journal of the American Chemical Society
14.695
JIF (JCR)
14.75
Cite Score
14.695 14.75
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Photocatalytic degradation of azo dye acid...
964
Scopus Citation
854
WOS Citation
964 854
Photocatalytic degradation of azo dye acid...
683
Scopus Citation
640
WOS Citation
683 640
Global review and synthesis of trends in o...
575
Scopus Citation
529
WOS Citation
575 529
A novel heuristic optimization method: Cha...
580
Scopus Citation
469
WOS Citation
580 469
Analysis of genetic diversity in crop plan...
543
Scopus Citation
443
WOS Citation
543 443
Decolorization of basic dye solutions by e...
408
Scopus Citation
367
WOS Citation
408 367
A cascade multilevel converter topology wi...
451
Scopus Citation
323
WOS Citation
451 323
The ascomycota tree of life: A phylum-wide...
376
Scopus Citation
356
WOS Citation
376 356
Cancer incidence and mortality in Iran
435
Scopus Citation
297
WOS Citation
435 297
Corrosion inhibition of mild steel by some...
395
Scopus Citation
319
WOS Citation
395 319
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.