فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 3345 Journals
# Title
1 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 British Medical Journal
50
Papers Count
1.78
Cite Score
Q1
Q-Scopus
27.604
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Circulation
121
Papers Count
9.17
Cite Score
Q1
Q-Scopus
23.054
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 Nano Today
3
Papers Count
14.96
Cite Score
Q1
Q-Scopus
16.582
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 Blood
112
Papers Count
7.27
Cite Score
Q1
Q-Scopus
16.562
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 JAMA Psychiatry
2
Papers Count
8.46
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.916
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Fungal Diversity
15
Papers Count
15.01
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.596
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Nano Energy
10
Papers Count
15.46
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.548
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 Advanced Drug Delivery Reviews
11
Papers Count
13.90
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.519
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 Journal of the American Chemical Society
36
Papers Count
14.75
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.695
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 Applied Catalysis B: Environmental
54
Papers Count
13.86
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.229
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Annals of Oncology
285
Papers Count
8.44
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.196
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 Biotechnology Advances
39
Papers Count
13.83
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.831
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 European Respiratory Journal
160
Papers Count
4.82
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.807
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 British Journal of Sports Medicine
42
Papers Count
6.02
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.645
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.