فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 5292
# Authors
1 علی رستمی
Rostami, Ali
University of Tabriz
21
H-index
3624
Citation
381
Articles
381
Scopus
242
WOS
2 سید حسین حسینی
Hosseini, Seyed Hossein
University of Tabriz
33
H-index
6167
Citation
291
Articles
291
Scopus
123
WOS
3 بهنام محمدی-ایاتاتلو
Mohammadi-Ivatloo, Behnam
University of Tabriz
41
H-index
5971
Citation
231
Articles
231
Scopus
163
WOS
4 میر علی فرجزاده
Farajzadeh, Mir Ali
University of Tabriz
31
H-index
7365
Citation
210
Articles
210
Scopus
193
WOS
5 محمدتقی زعفرانی-ماتار
Zafarani-Moattar, Mohammed Taghi
University of Tabriz
35
H-index
7944
Citation
196
Articles
196
Scopus
172
WOS
6 مهران صباحی
Sabahi, Mehran
University of Tabriz
29
H-index
4694
Citation
183
Articles
183
Scopus
122
WOS
7 علی اکبر انتظامی
Entezami, Ali Akbar
University of Tabriz
30
H-index
6227
Citation
179
Articles
179
Scopus
161
WOS
8 همایات شکاری
Shekaari, Hemayat
University of Tabriz
28
H-index
4362
Citation
164
Articles
164
Scopus
149
WOS
9 میر قاسم حسینی
Hosseini, Mir Ghasem
University of Tabriz
34
H-index
7469
Citation
164
Articles
164
Scopus
149
WOS
10 محمدعلی جعفری زاده
Jafarizadeh, Mohammadali
University of Tabriz
19
H-index
2105
Citation
150
Articles
150
Scopus
134
WOS
11 مهرداد طرافدار حق
Tarafdar Hagh, Mehrdad
University of Tabriz
28
H-index
3521
Citation
141
Articles
141
Scopus
77
WOS
12 مصطفی صحرای
Sahrai, Mostafa
University of Tabriz
22
H-index
2801
Citation
133
Articles
133
Scopus
128
WOS
13 وحید نورانی
Nourani, Vahid
University of Tabriz
27
H-index
4808
Citation
133
Articles
133
Scopus
113
WOS
14 مرتضی یاری
Yari, Mortaza
University of Tabriz
32
H-index
5601
Citation
131
Articles
131
Scopus
117
WOS
15 کاظم زارع
Zare, Kazem
University of Tabriz
33
H-index
3921
Citation
131
Articles
131
Scopus
94
WOS
16 حسن نمازی
Namazi, Hassan
University of Tabriz
33
H-index
4970
Citation
121
Articles
121
Scopus
107
WOS
17 سهراب خان محمدی
Khanmohammadi, Sohrab
University of Tabriz
13
H-index
1401
Citation
119
Articles
119
Scopus
67
WOS
18 اصغر عسگری
Asghar Asgari
University of Tabriz
14
H-index
1390
Citation
110
Articles
110
Scopus
96
WOS
19 سید محمودی ...
Seyed Mahmoudi, S. M.
University of Tabriz
37
H-index
5608
Citation
110
Articles
110
Scopus
101
WOS
20 سید ابوالقاسم محمدی
Mohammadi, Seyed Abolgasem
University of Tabriz
17
H-index
2602
Citation
108
Articles
108
Scopus
83
WOS
21 محمدحسین پورنقی - آذر
Pournaghi-Azar, Mohammad Hossein
University of Tabriz
38
H-index
6821
Citation
108
Articles
108
Scopus
104
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.