فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6458 Affilations
# Affilitions
1 دانشگاه تهران
387050
WOS Citation
39686
WOS Articles
545691
Scopus Citation
55361
Scopus Articles
2 دانشگاه علوم پزشکی تهران
365536
WOS Citation
35144
WOS Articles
539948
Scopus Citation
49069
Scopus Articles
3 دانشگاه آزاد اسلامی
217994
WOS Citation
28242
WOS Articles
318316
Scopus Citation
42948
Scopus Articles
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
211393
WOS Citation
21086
WOS Articles
304846
Scopus Citation
28826
Scopus Articles
5 دانشگاه صنعتی شریف
239219
WOS Citation
20577
WOS Articles
329977
Scopus Citation
28579
Scopus Articles
6 دانشگاه تربیت مدرس
231792
WOS Citation
21334
WOS Articles
321397
Scopus Citation
28186
Scopus Articles
7 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
122420
WOS Citation
16303
WOS Articles
197397
Scopus Citation
23282
Scopus Articles
8 دانشگاه علم و صنعت
151478
WOS Citation
15641
WOS Articles
229668
Scopus Citation
21710
Scopus Articles
9 دانشگاه شیراز
161874
WOS Citation
14980
WOS Articles
216246
Scopus Citation
19777
Scopus Articles
10 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
97977
WOS Citation
13107
WOS Articles
142671
Scopus Citation
18500
Scopus Articles
11 دانشگاه صنعتی اصفهان
170373
WOS Citation
14507
WOS Articles
222521
Scopus Citation
17844
Scopus Articles
12 دانشگاه فردوسی مشهد
109389
WOS Citation
13298
WOS Articles
160292
Scopus Citation
17759
Scopus Articles
13 دانشگاه تبریز
123860
WOS Citation
12573
WOS Articles
176785
Scopus Citation
16587
Scopus Articles
14 دانشگاه شهید بهشتی
112201
WOS Citation
12338
WOS Articles
160215
Scopus Citation
16560
Scopus Articles
15 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
75290
WOS Citation
10703
WOS Articles
119699
Scopus Citation
14935
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.