بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics, Tehran

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics, Tehran

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Advanced Materials
25.809
JIF (JCR)
23.77
Cite Score
25.809 23.77
International Materials Reviews
21.086
JIF (JCR)
17.47
Cite Score
21.086 17.47
Reports on Progress in Physics
16.62
JIF (JCR)
17.70
Cite Score
16.62 17.70
Advanced Functional Materials
15.621
JIF (JCR)
14.58
Cite Score
15.621 14.58
Neuron
14.403
JIF (JCR)
11.87
Cite Score
14.403 11.87
ACS Nano
13.903
JIF (JCR)
14.29
Cite Score
13.903 14.29
Nano Letters
12.279
JIF (JCR)
12.71
Cite Score
12.279 12.71
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Observation of a new boson at a mass of 12...
5456
Scopus Citation
5540
WOS Citation
5456 5540
The CMS experiment at the CERN LHC
4514
Scopus Citation
2815
WOS Citation
4514 2815
Imperialist competitive algorithm: An algo...
1309
Scopus Citation
921
WOS Citation
1309 921
Combined Measurement of the Higgs Boson Ma...
804
Scopus Citation
769
WOS Citation
804 769
CMS physics technical design report, volum...
707
Scopus Citation
746
WOS Citation
707 746
DBI in the sky: Non-Gaussianity from infla...
687
Scopus Citation
715
WOS Citation
687 715
Matching Categorical Object Representation...
574
Scopus Citation
556
WOS Citation
574 556
Combined results of searches for the stand...
466
Scopus Citation
479
WOS Citation
466 479
Measurements of the Higgs boson production...
485
Scopus Citation
456
WOS Citation
485 456
Observation of long-range, near-side angul...
418
Scopus Citation
494
WOS Citation
418 494
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.