فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 1111 Journals
# Title
1 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 Science
56
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
41.037
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Physics Reports
15
Papers Count
24.94
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.295
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 Advanced Materials
17
Papers Count
23.77
Cite Score
Q1
Q-Scopus
25.809
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 International Materials Reviews
4
Papers Count
17.47
Cite Score
Q1
Q-Scopus
21.086
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 Reports on Progress in Physics
1
Papers Count
17.70
Cite Score
Q1
Q-Scopus
16.62
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Advanced Functional Materials
12
Papers Count
14.58
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.621
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Neuron
6
Papers Count
11.87
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.403
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 ACS Nano
32
Papers Count
14.29
Cite Score
Q1
Q-Scopus
13.903
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 Nano Letters
18
Papers Count
12.71
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.279
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 Nature Communications
51
Papers Count
12.19
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.878
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Nucleic acids research
18
Papers Count
11.14
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.147
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 Journal of Materials Chemistry A
80
Papers Count
10.66
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.733
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Information Fusion
17
Papers Count
11.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.716
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 Progress in neurobiology
6
Papers Count
11.32
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.658
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.