بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه علم و صنعت

Iran University of Science and Technology

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Progress in Polymer Science
24.505
JIF (JCR)
24.32
Cite Score
24.505 24.32
IEEE Communications Surveys and Tutorials
22.973
JIF (JCR)
33.62
Cite Score
22.973 33.62
Nature Neuroscience
21.126
JIF (JCR)
16.74
Cite Score
21.126 16.74
Nano Energy
15.548
JIF (JCR)
15.46
Cite Score
15.548 15.46
Neuron
14.403
JIF (JCR)
11.87
Cite Score
14.403 11.87
Applied Catalysis B: Environmental
14.229
JIF (JCR)
13.86
Cite Score
14.229 13.86
ACS Catalysis
12.221
JIF (JCR)
12.34
Cite Score
12.221 12.34
Nature Communications
11.878
JIF (JCR)
12.19
Cite Score
11.878 12.19
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Determination of organic compounds in wate...
2521
Scopus Citation
2397
WOS Citation
2521 2397
Review of the proton exchange membranes fo...
1092
Scopus Citation
928
WOS Citation
1092 928
Krill herd: A new bio-inspired optimizatio...
807
Scopus Citation
605
WOS Citation
807 605
Dispersive liquid-liquid microextraction c...
656
Scopus Citation
633
WOS Citation
656 633
Cuckoo search algorithm: A metaheuristic a...
746
Scopus Citation
524
WOS Citation
746 524
A novel heuristic optimization method: Cha...
580
Scopus Citation
469
WOS Citation
580 469
State-of-charge estimation for lithium-ion...
456
Scopus Citation
365
WOS Citation
456 365
Mixed variable structural optimization usi...
444
Scopus Citation
351
WOS Citation
444 351
Adsorption of divalent heavy metal ions fr...
411
Scopus Citation
375
WOS Citation
411 375
Dispersive liquid-liquid microextraction c...
378
Scopus Citation
370
WOS Citation
378 370
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.