فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 5312
# Authors
1 بیتا گرامی زاده
Geramizadeh, Bita
Shiraz University of Medical Sciences
23
H-index
4026
Citation
391
Articles
391
Scopus
311
WOS
2 کامران باقری-لنکرانی
Bagheri-Lankarani, Kamran
Shiraz University of Medical Sciences
28
H-index
6060
Citation
346
Articles
346
Scopus
237
WOS
3 مهران کریمی
Karimi, Mehran
Shiraz University of Medical Sciences
31
H-index
6894
Citation
330
Articles
330
Scopus
242
WOS
4 یونس قاسمی
Ghasemi, Younes
Shiraz University of Medical Sciences
32
H-index
5059
Citation
290
Articles
290
Scopus
214
WOS
5 عباس قادری
Ghaderi, Abbas
Shiraz University of Medical Sciences
33
H-index
6935
Citation
282
Articles
282
Scopus
224
WOS
6 نگار آزارپیرا
Azarpira, Negar
Shiraz University of Medical Sciences
22
H-index
3160
Citation
282
Articles
282
Scopus
230
WOS
7 احمد غنی زاده
Ghanizadeh, Ahmad
Shiraz University of Medical Sciences
31
H-index
5638
Citation
250
Articles
250
Scopus
198
WOS
8 میری ...
Miri, R.
Shiraz University of Medical Sciences
36
H-index
7401
Citation
242
Articles
242
Scopus
213
WOS
9 ملک-حسینی ...
Malek-Hosseini, S. A.
Shiraz University of Medical Sciences
21
H-index
2923
Citation
220
Articles
220
Scopus
196
WOS
10 داوود مهربانی
Mehrabani, Davoud
Shiraz University of Medical Sciences
23
H-index
3161
Citation
209
Articles
209
Scopus
129
WOS
11 محمد رضا نمازی
Namazi, Mohammed Reza
Shiraz University of Medical Sciences
21
H-index
2536
Citation
199
Articles
199
Scopus
144
WOS
12 علی اکبر اسدی-پویا
Asadi-Pooya, Ali Akbar
Shiraz University of Medical Sciences
22
H-index
2307
Citation
164
Articles
164
Scopus
108
WOS
13 سامان نایقبالیان
Nikeghbalian, Saman
Shiraz University of Medical Sciences
16
H-index
1682
Citation
154
Articles
154
Scopus
135
WOS
14 کتایون جاویدنیا
Javidnia, Katayoun
Shiraz University of Medical Sciences
30
H-index
4716
Citation
151
Articles
151
Scopus
134
WOS
15 عبدالوهاب البرزی
Alborzi, Abdolvahab W.
Shiraz University of Medical Sciences
29
H-index
4453
Citation
149
Articles
149
Scopus
113
WOS
16 حسین هلی
Heli, Hossein
Shiraz University of Medical Sciences
38
H-index
6531
Citation
149
Articles
149
Scopus
137
WOS
17 افشین برهانی-حقیقی
Borhani-Haghighi, Afshin
Shiraz University of Medical Sciences
24
H-index
3173
Citation
148
Articles
148
Scopus
119
WOS
18 سید محسن دهقانی
Dehghani, Seyed Mohsen
Shiraz University of Medical Sciences
16
H-index
1550
Citation
141
Articles
141
Scopus
107
WOS
19 زهرا امیرقوفران
Amirghofran, Zahra
Shiraz University of Medical Sciences
25
H-index
3320
Citation
141
Articles
141
Scopus
118
WOS
20 کومار ...
Kumar, Perikala Vijayananda
Shiraz University of Medical Sciences
17
H-index
1501
Citation
141
Articles
141
Scopus
83
WOS
21 نادر تنیده
Tanideh, Nader
Shiraz University of Medical Sciences
17
H-index
1556
Citation
137
Articles
137
Scopus
90
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.