فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 1
# Authors
1 مریم ابراهیمی نیا زاوار
Zavare, Maryam Ebrahiminia
Ayatollah Rouhani hospital of babol
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.