بازدید پروفایل

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

همکاران

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

کامبیز نرماشیری

Kambiz Narmashiri
Department of Civil Engineering, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
Dr. Kambiz Narmashiri was graduated in PhD of Structural Engineering (Strengthening) from University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia in 2011. Currently, he is an assistant professor in Structural Engineering at Islamic Azad University, Zahedan

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.