فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 17570 Journals
# Title
1 New England Journal of Medicine
64
Papers Count
16.10
Cite Score
Q1
Q-Scopus
70.67
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 The Lancet
221
Papers Count
10.28
Cite Score
Q1
Q-Scopus
59.102
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Nature Reviews Drug Discovery
1
Papers Count
9.90
Cite Score
Q1
Q-Scopus
57.618
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 Chemical Reviews
19
Papers Count
54.26
Cite Score
Q1
Q-Scopus
54.301
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 JAMA: The Journal of the American Medical Association
46
Papers Count
6.98
Cite Score
Q1
Q-Scopus
51.273
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Science
56
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
41.037
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Chemical Society Reviews
11
Papers Count
41.35
Cite Score
Q1
Q-Scopus
40.443
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 Cell
4
Papers Count
24.38
Cite Score
Q1
Q-Scopus
36.216
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 The Lancet Oncology
9
Papers Count
10.07
Cite Score
Q1
Q-Scopus
35.386
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 Nature Nanotechnology
2
Papers Count
23.86
Cite Score
Q1
Q-Scopus
33.407
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Energy and Environmental Science
9
Papers Count
32.34
Cite Score
Q1
Q-Scopus
33.25
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 Nature Biotechnology
1
Papers Count
11.51
Cite Score
Q1
Q-Scopus
31.864
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Nature Photonics
1
Papers Count
20.77
Cite Score
Q1
Q-Scopus
31.583
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 The Lancet Neurology
18
Papers Count
8.81
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.755
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.