فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 17570 Journals
# Title
1 Chemical Reviews
19
Papers Count
54.26
Cite Score
Q1
Q-Scopus
54.301
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 Chemical Society Reviews
11
Papers Count
41.35
Cite Score
Q1
Q-Scopus
40.443
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Reviews of Modern Physics
1
Papers Count
39.20
Cite Score
Q1
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
4 IEEE Communications Surveys and Tutorials
7
Papers Count
33.62
Cite Score
Q1
Q-Scopus
22.973
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 Energy and Environmental Science
9
Papers Count
32.34
Cite Score
Q1
Q-Scopus
33.25
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 Progress in Energy and Combustion Science
4
Papers Count
29.72
Cite Score
Q1
Q-Scopus
26.467
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Progress in Materials Science
3
Papers Count
28.12
Cite Score
Q1
Q-Scopus
23.725
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Nature Materials
1
Papers Count
26.43
Cite Score
Q1
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
9 Journal of Statistical Software
3
Papers Count
25.02
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.655
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 Physics Reports
15
Papers Count
24.94
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.295
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 Cell
4
Papers Count
24.38
Cite Score
Q1
Q-Scopus
36.216
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Progress in Polymer Science
12
Papers Count
24.32
Cite Score
Q1
Q-Scopus
24.505
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 Nature Nanotechnology
2
Papers Count
23.86
Cite Score
Q1
Q-Scopus
33.407
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Advanced Materials
17
Papers Count
23.77
Cite Score
Q1
Q-Scopus
25.809
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 Clinical Microbiology Reviews
2
Papers Count
22.38
Cite Score
Q1
Q-Scopus
17.75
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.