فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 307613
# Authors
1 Hassanzadeh Kalalegh, M.
Hassanzadeh Kalalegh, M.
Islamic Azad University
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
2 Hoseinpoor, Hoorieh
Hoseinpoor, Hoorieh
Stemcell Technology Research Center
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
3 Dehghani, Shima
Dehghani, Shima
Zahedan University of Medical Sciences
3
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
4 Shiravand, Sima
Shiravand, Sima
Lorestan University
2
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
5 Mirhosseini Hezaveh, S. M.
Mirhosseini Hezaveh, S. M.
Islamic Azad University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
6 Hosseini, F.
Hosseini, F.
Tarbiat Modares University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
7 Noushiravani, Negar
Noushiravani, Negar
Babol University of Medical Sciences
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
8 Jalali, S. M.
Jalali, S. M.
Mashhad University of Medical Sciences
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
9 Modarres, Maryam
Modarres, Maryam
Tehran University of Medical Sciences
8
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
10 Raeesi, Mehrdad
Raeesi, Mehrdad
Iran University of Science and Technology
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
11 Hassan Bakhtiari-Zamani
Hassan Bakhtiari-Zamani
Islamic Azad University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
12 Nasr Ramzi, Sedigheh
Nasr Ramzi, Sedigheh
The University of Guilan
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
13 Kashfi, Atefeh Sadat
Kashfi, Atefeh Sadat
Islamic Azad University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
14 Saei, Sajjad
Saei, Sajjad
Urmia University of Medical Sciences
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
15 Emadi, Sahereh
Emadi, Sahereh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
16 Sayyaf, H.
Sayyaf, H.
Sharif University of Technology
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
17 Elmi Ghiasi, Naser
Elmi Ghiasi, Naser
University of Tehran
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
18 Asadi, Fereshteh
Asadi, Fereshteh
Eqlim Danesh Company. Ltd.
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
19 Rajabzadeh, Farzaneh
Rajabzadeh, Farzaneh
Mashhad University of Medical Sciences
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
20 Raheli, Hossein
Raheli, Hossein
University of Tabriz
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
21 Zareei, Mahnaz R.
Zareei, Mahnaz R.
Tehran University of Medical Sciences
4
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.