فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 318633
# Authors
1 Jafari Yazdi, Mina Zohoorian
Jafari Yazdi, Mina Zohoorian
Iran University of Science and Technology
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
2 Nabizadeh, Mohammad Ali
Nabizadeh, Mohammad Ali
Arman Gohar Sirjan Company
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
3 Soltani, Abbas
Soltani, Abbas
Arman Gohar Sirjan Company
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
4 Ganjei, Mohammad Ahmadi
Ganjei, Mohammad Ahmadi
Shiraz University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
5 Moti, Zahra
Moti, Zahra
Shiraz University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
6 Namavar, Amir
Namavar, Amir
Shiraz University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
7 Ghahramani, Milad
Ghahramani, Milad
Rouzbahan Higher Education Institution
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
8 Laakdashti, Abolfazl
Laakdashti, Abolfazl
Rouzbahan Higher Education Institution
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
9 Soleimanitaleb, Zahra
Soleimanitaleb, Zahra
Malek Ashtar University of Technology
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
10 Jafari, Ali
Jafari, Ali
Malek Ashtar University of Technology
1
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
11 Alzeyadi, Ahmad
Alzeyadi, Ahmad
Imam Reza International University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
12 Arbab, Mohammad Kamyar
Arbab, Mohammad Kamyar
Islamic Azad University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
13 Mohtajollah, Zahra
Mohtajollah, Zahra
Yazd University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
14 Gonbadi, Fatemeh Bashir
Gonbadi, Fatemeh Bashir
Bu Ali Sina University
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
15 Dorostkar, Farzam
Dorostkar, Farzam
Iran University of Science and Technology
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
16 Khubroo, Masoumeh
Khubroo, Masoumeh
Pooyesh Institute of Higher Education
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
17 Dehghani, Mohammad Hadi
Dehghani, Mohammad Hadi
University of Isfahan
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
18 Arjmand, Amir
Arjmand, Amir
University of Tabriz
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
19 Mohammadzadeh, Fatemeh
Mohammadzadeh, Fatemeh
The University of Guilan
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
20 Mirghasemi, Seyed Ali
Mirghasemi, Seyed Ali
The University of Guilan
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS
21 Fakhteh, Amir Hossein
Fakhteh, Amir Hossein
Graduate University of Advanced Technology
0
H-index
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.