فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 307615
# Authors
1 شیوا احسان ملکی
EhsanMaleki, Shiva
Islamic Azad University
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
2 موسوی فخر ...
Mousavi, Seyed Abuzar Fakhr
Guilan University of Medical Sciences
1
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
3 Zaminpeyma, E.
Zaminpeyma, E.
Amirkabir University of Technology
1
H-index
1
Citation
2
Articles
2
Scopus
0
WOS
4 شفیعی جود
Jood, M. Shafiee
Sharif University of Technology
1
H-index
1
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
5 کاظم خازان
Khazan, Kazem
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
0
H-index
0
Citation
2
Articles
2
Scopus
0
WOS
6 آرنولد ...
Arnold, A.
Amirkabir University of Technology
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
7 سید مجتبی آتارودی
Mojtaba Atarodi, Seyed
Sharif University of Technology
2
H-index
14
Citation
4
Articles
4
Scopus
0
WOS
8 موحد محمدی ...
Movahed Mohammadi, H.
University of Tehran
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
9 عباس قنبری
Ghanbary, Abbas
Baqiyatallah University of Medical Sciences
1
H-index
5
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
10 ندا وهابزاد
Vahabzad, Neda
University of Tabriz
1
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
11 غزال محمدی
Mohammadi, Gazal
Ferdowsi University of Mashhad
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
12 جعفر حمیدزاده
Hamidzadeh, Jafar
Islamic Azad University
0
H-index
0
Citation
2
Articles
2
Scopus
0
WOS
13 اسماعیلبیگی ...
Esmaeelbeigi, M.
Ardakan University
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
14 آرش ...
Arash, Asadi Sh
Sharif University of Technology
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
15 فرزاد کابوسی
Kaboosi, Farzad
Islamic Azad University
1
H-index
2
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
16 فروزان رضاییان تیار
Tiyar, Forouzan Rezaeian
Chabahar Maritime University
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
17 فاطمی طباطبایی ...
Fatemi Tabatabai, R.
Shahid Chamran University of Ahvaz
0
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
18 راسخی ...
Rasekhi, H.
Gonabad University of Medical Sciences
1
H-index
1
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
19 ژاریفی ...
Zharifi, Z.
Iranian Blood Transfusion Organization
1
H-index
11
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
20 ابوالفضل قشلاقی
Gheshlaghi, Abulfazl
Jahrom University of Medical Science
1
H-index
6
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
21 سمانه آقازاده
Aghazadeh, Samaneh
Shahed University
1
H-index
0
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.