بازدید پروفایل

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

همکاران

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

سید محمد جواد قرشی

Seyed MohammadJavad Ghorashi
دانشجو ترم اخر کارشناسی شیمی کاربردی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) همکار و دستیار پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(از 1401 تا کنون) عضویت در: انجمن شیمی ایران انجمن شیمی آمریکا(ACS)

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.