فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 17570 Journals
# Title
1 Amirkabir (Journal of Science and Technology)
224
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
2 Journal of Zhejiang University: Science C
45
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
3 Journal of Applied Sciences
978
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
4 Scientific Research and Essays
166
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
5 International Journal of Physical Sciences
219
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
6 Advances in Intelligent and Soft Computing
65
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
7 WSEAS Transactions on Systems
84
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
8 Series on Energy and Power Systems
12
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
9 Journal of Animal and Veterinary Advances
598
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
10 World Academy of Science, Engineering and Technology
1170
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
11 Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering
78
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
12 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics
14
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
13 Advanced Materials Research
941
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
14 Applied Mechanics and Materials
495
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
15 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
1658
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.