فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 17570 Journals
# Title
1 Advances in Environmental Biology
3308
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
2 Iranian Journal of Public Health
2922
Papers Count
0.93
Cite Score
Q3
Q-Scopus
1.225
JIF (JCR)
Q4
Q-WOS
3 Procedia - Social and Behavioral Sciences
2620
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
4 Scientia Iranica
2604
Papers Count
0.73
Cite Score
Q3
Q-Scopus
0.718
JIF (JCR)
Q4
Q-WOS
5 Journal of Isfahan Medical School
2495
Papers Count
0.18
Cite Score
Q3
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
6 Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
2273
Papers Count
0.47
Cite Score
Q2
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
7 Iranian Red Crescent Medical Journal
2170
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
0.644
JIF (JCR)
Q4
Q-WOS
8 Archives of Iranian Medicine
2129
Papers Count
1.16
Cite Score
Q1
Q-Scopus
1.141
JIF (JCR)
Q3
Q-WOS
9 Life Science Journal
2116
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
10 RSC Advances
1894
Papers Count
3.16
Cite Score
Q1
Q-Scopus
3.049
JIF (JCR)
Q2
Q-WOS
11 Journal of Research in Medical Sciences
1827
Papers Count
1.32
Cite Score
Q1
Q-Scopus
1.467
JIF (JCR)
Q3
Q-WOS
12 Journal of the Iranian Chemical Society
1805
Papers Count
1.65
Cite Score
Q2
Q-Scopus
1.742
JIF (JCR)
Q3
Q-WOS
13 Acta Medica Iranica
1797
Papers Count
0.91
Cite Score
Q2
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS
14 Journal of Molecular Liquids
1786
Papers Count
4.68
Cite Score
Q1
Q-Scopus
4.561
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
1658
Papers Count
N/A
Cite Score
Q-Scopus
N/A
JIF (JCR)
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.