فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 3622 Journals
# Title
1 New England Journal of Medicine
64
Papers Count
16.10
Cite Score
Q1
Q-Scopus
70.67
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 The Lancet
221
Papers Count
10.28
Cite Score
Q1
Q-Scopus
59.102
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 JAMA: The Journal of the American Medical Association
46
Papers Count
6.98
Cite Score
Q1
Q-Scopus
51.273
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 Science
56
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
41.037
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 The Lancet Oncology
9
Papers Count
10.07
Cite Score
Q1
Q-Scopus
35.386
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 The Lancet Neurology
18
Papers Count
8.81
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.755
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Physics Reports
15
Papers Count
24.94
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.295
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 Journal of Clinical Oncology
78
Papers Count
11.08
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.245
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 British Medical Journal
50
Papers Count
1.78
Cite Score
Q1
Q-Scopus
27.604
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 BMJ
19
Papers Count
1.78
Cite Score
Q1
Q-Scopus
27.604
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 The Lancet Infectious Diseases
24
Papers Count
6.53
Cite Score
Q1
Q-Scopus
27.516
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 Advanced Materials
17
Papers Count
23.77
Cite Score
Q1
Q-Scopus
25.809
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Nature Genetics
28
Papers Count
19.88
Cite Score
Q1
Q-Scopus
25.455
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 The Lancet Diabetes and Endocrinology
8
Papers Count
6.39
Cite Score
Q1
Q-Scopus
24.54
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.