فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 3657 Journals
# Title
1 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 Science
56
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
41.037
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Physics Reports
15
Papers Count
24.94
Cite Score
Q1
Q-Scopus
28.295
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 Advanced Materials
17
Papers Count
23.77
Cite Score
Q1
Q-Scopus
25.809
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 Advanced Energy Materials
10
Papers Count
21.49
Cite Score
Q1
Q-Scopus
24.884
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 Psychological Bulletin
1
Papers Count
17.88
Cite Score
Q1
Q-Scopus
16.405
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Nano Energy
10
Papers Count
15.46
Cite Score
Q1
Q-Scopus
15.548
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Applied Catalysis B: Environmental
54
Papers Count
13.86
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.229
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 Coordination Chemistry Reviews
22
Papers Count
13.83
Cite Score
Q1
Q-Scopus
13.476
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 Biotechnology Advances
39
Papers Count
13.83
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.831
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 ACS Catalysis
14
Papers Count
12.34
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.221
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Nature Communications
51
Papers Count
12.19
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.878
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
23
Papers Count
12.16
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.683
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Earth System Science Data
1
Papers Count
9.74
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.951
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 Renewable and Sustainable Energy Reviews
423
Papers Count
12.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.556
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.