عنوان: مطالعه مورفوپاتولوژیک ادنوکارسینوم ریوی گوسفند وقوع یافته به طور طبیعی در گوسفند در استان فارس، ایران

Title: Morphopathological study of naturally occurring ovine pulmonary adenocarcinoma in sheep in Fars province, Iran
نویسنده(گان): عزیزاله خداکرم تفتی,زهرا رضوی
Author(s): A. Khodakaram-Tafti,Z. Razavi

منبع: Iranian Journal of Veterinary Research : Volume 11, Issue 2, 2010 , Pages 134-138
نمایه شده در: Crossref Iranian Journals

شناسه دیجیتال: DOI:10.22099/ijvr.2010.155
شناسه اختصاصی:
IRDOI
424-500-405-190
[برای لینک دادن به این صفحه]
لینک دانلود: [دانلود مستقیم]
آدنوکارسینوم ریوی گوسفند یک تومور ریوی واگیردار و انتقال پذیر گوسفند مشابه کارسینوم برونکیولو-آلوئولر ریوی انسان می‌باشد. در مطالعه حاضر، 9400 ریه‌ی متعلق به گوسفندان کشتار شده در استان فارس، ایران مورد بررسی مورفوپاتولوژیک قرار گرفت و ادنوکارسینوم ریوی گوسفند در 21 ریه (22/0%) تشخیص داده شد. میزان فراوانی ابتلای لوب‌های مختلف ریوی شامل لوب رأسی (62%)، لوب قلبی (33%)، لوب میانی (33%)، لوب دیافراگماتیک (62%) و لوب ضمیمه (5%) مشخص گردید. در 12 ریه شکل کلاسیک بیماری به صورت توده‌های سفت و سفید مایل به خاکستری به طور عمده در لوب‌های قدامی شکمی همراه با سطح مقطع مرطوب و وجود مایع کف آلود در مجاری هوایی مشاهده شد. در 9 ریه شکل آتیپیک بیماری به صورت ندول‌های کوچک با مرز مشخص اطرافی به طور عمده در لوب‌های دیافراگماتیک همراه با سطح مقطع خشک و نبود یا مقدار کم مایع در مجاری هوایی مشاهده شد. در هر دو شکل بیماری تغییرات هیستوپاتولوژیک تقریبا مشابه تشخیص داده شد و شامل رشد آسینی یا پاپیلری سلول‌های توموری بافت پوششی الوئول‌ها و پرولیفراسیون پولیپ مانند بافت پوششی برونشیولی بود. مقادیر متغیری بافت همبند، کانون‌های میکسوماتوز و نفوذ لنفوسیت‌ها و پلاسماسل‌ها در بافت بینابینی نواحی مبتلا و تعداد زیادی ماکروفاژهای الوئولی در الوئول‌های نواحی مجاور مشاهده شد. هیچگونه ضایعه متاستاتیک در عقده‌های لنفاوی ناحیه‌ای یافت نشد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اشکال کلاسیک و آتیپیک بیماری مراحل مختلف یک بیماری بوده و دو بیماری مجزا محسوب نمی‌شوند.

Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA) is a contagious and transmissible lung cancer of sheepresembling human bronchiolo-alveolar carcinoma. In the present study, lungs of 9400 sheep slaughtered inFars province, Iran were examined morphopathologically. The OPA was diagnosed in the lungs of 21(0.22%) out of 9400 sheep. Frequency of involvement of different lobes in the affected lungs was includedapical lobe (62%), cardiac lobe (33%), middle lobe (33%), diaphragmatic lobe (62%) and accessory lobe(5%). In 12 sheep, the classical form observed as firm, white to grayish coalescing masses mostly in thecranio-ventral lobes associated with wet cut surface and frothy fluid in the airways. In 9 sheep, atypicallesions observed as small clearly demarcated nodules mostly in diaphragmatic lobes associated with dry cutsurface and minor fluid in the airways. Histopathological changes were almost similar in the two forms. Theyconsisted of an acinar or papillary growth of neoplastic cells in the alveoli and polypoid proliferation ofbronchiolar epithelium. There were variable amounts of connective tissue, myxomatous foci and infiltrationof lymphocytes and plasma cells in the interstitial tissue of the affected alveoli. No metastatic lesion wasobserved in the lymph nodes. The findings of this study show that atypical and classical forms representdifferent stages or manifestations of a single disease spectrum.

اطلاعات استنادی

0

پروفایل‌های مرتبط

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.