عنوان: بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط (SMES) با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM)

Title: A study of Factors Influencing Decision Making of Entrepreneurs in Small and Medium Industries(SMES) Using Structure Equation Modeling (SEM)
نویسنده(گان): محمد فتوحی اردکانی
محمد فتوحی اردکانی


شناسه اختصاصی:
IRDOI
367-976-816-641
[برای لینک دادن به این صفحه]
لینک دانلود: [دانلود مستقیم]
در بازار و دنیای پرشتاب امروز کارآفرینان هر روز باید تصمیمات متعددی اتخاذ کنند این افراد حرکت کلی شرکت‌ها و کسب و کارها را شکل می‌دهند. همچنین منشأ تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند؛ موفقیت و پیشرفت این صنایع، به عملکرد کارآفرینان در اتخاذ تصمیماتشان بستگی دارد. در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری کارافرینان صنایع کوچک و متوسط می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط شهر زاهدان می‌باشد.نمونه آماری به صورت تصادفی ساده بین کارآفرینان شهرک صنعتی واقع در این شهر انتخاب گردیده شد. برای جمع آوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای به منظور بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، و از شیوه‌ی میدانی با پخش پرسشنامه به سنجش گویه ها پرداخته شد.همچنین برای تشخیص دقیق هر گویه با استفاده از برنامه‌های SPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. ویژگی‌های فردی که شامل ریسک پذیری، اطلاعات و تفکر خلاق می‌شود، تنها متغیر اطلاعات بر تصمیم گیری کارآفرینان تأثیر معناداری داشته است. ویژگی‌های سازمان از نظر اندازه، عملکرد، R&D و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. در این میان گویه ی همکاران بیشترین تأثیر را بر روی تصمیم گیری کارافرینان داشته است. ویژگی‌های یک تصمیم خاص که شامل ابعاد انگیزه تصمیم، اهمیت تصمیم و عدم قطعیت در بر دارد، بعد اهمیت تصمیم با ضریب تأثیر 422. تنها بر تصمیم گیری کارآفرینان تأثیر معنادار مستقیمی گذاشته است و در نهایت ویژگی‌های محیطی که شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رقبا در بر دارد. در این میان متغیرهای فرهنگی و سیاسی به صورت معکوس بر روی تصمیم گیری کارآفرینان تأثیر گذاشته است همچنین تأثیر عامل سیاسی بر تصمیم گیری بیشتر از عامل فرهنگی می‌باشد.علاوه بر این تنها متغیر رقبا در این میان نتوانسته است تأثیر معنی داری بر روی تصمیم گیری کارآفرینان داشته باشد.

اطلاعات استنادی

0

پروفایل‌های مرتبط

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.