فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6458 Affilations
# Affilitions
1 Natural Resources Research Division
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
2 Arman Energy Company,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
3 Mariculture Research Station
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
4 Iranian Organization for Engineering Order of Building Province East Azarbayjan Abrasan
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
5 Shri Bhagwan Mahavir Vitreoretinal Service
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
6 ایران
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
7 Ayatollah Rouhani hospital of babol,Babol
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
8 Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
2
Scopus Articles
9 Shirreza Manufacturing and Trading Company,Yazd
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
10 مرکز صبح صادق
0
WOS Citation
WOS Articles
1
Scopus Citation
1
Scopus Articles
11 Torbate Heydariyyeh University of Medical Sciences
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
12 Andishe Iranshahr Journal
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
13 Nonprofit Institute of Shahabdanesh
0
WOS Citation
WOS Articles
2
Scopus Citation
1
Scopus Articles
14 Neyshabor University
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
15 Arsanjan University Sponsor
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.