فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6457 Affilations
# Affilitions
1 ایران
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
2 شرکت داده پردازی تلاش و توسعه/یابش/نگاشت
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
3 توسعه سامانه های رایانه ای سما توس
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
4 Iran National Bank
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
5 Cellular and Molecular Medicine Institute
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
6 Autoimmune Bullous Diseases Research Center
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
7 Young Researchers and Elite Club
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
8 Khoraskan University
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
9 Digestive Oncology Research Center
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
10 Dorna Oil Services Company
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
11 Mapna O & M
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
12 School of Nursing and Midwifery
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
13 Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
14 AREEO
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
15 Anahid Breast Cancer Clinic
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.