فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6458 Affilations
# Affilitions
1 The Physical Society of Iran
1
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
2 Natural Resources Research Division
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
3 Babol Noshirvan University of Technology,Babol
0
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
3
Scopus Articles
4 Arman Energy Company,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
5 Mariculture Research Station
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
6 Iranian Organization for Engineering Order of Building Province East Azarbayjan Abrasan
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
7 Shri Bhagwan Mahavir Vitreoretinal Service
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
8 Cellular and Molecular Medicine Institute
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
9 Autoimmune Bullous Diseases Research Center
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
10 Young Researchers and Elite Club
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
11 Khoraskan University
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
12 ایران
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
13 Ayatollah Rouhani hospital of babol,Babol
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
14 Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
2
Scopus Articles
15 Shirreza Manufacturing and Trading Company,Yazd
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.