فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 5256 Affilations
# Affilitions
1 The Physical Society of Iran
1
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
2 Natural Resources Research Division
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
3 Babol Noshirvan University of Technology,Babol
0
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
3
Scopus Articles
4 Arman Energy Company,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
5 Mariculture Research Station
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
6 Iranian Organization for Engineering Order of Building Province East Azarbayjan Abrasan
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
7 Shri Bhagwan Mahavir Vitreoretinal Service
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
8 ایران
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
Scopus Articles
9 Ayatollah Rouhani hospital of babol,Babol
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
10 Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center,Mashad
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
2
Scopus Articles
11 Shirreza Manufacturing and Trading Company,Yazd
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
12 Torbate Heydariyyeh University of Medical Sciences
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
13 Sina Innovative Communications Systems Corporation,Tehran
0
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
14 Sibeh Co. Ltd.
0
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
15 Andishe Iranshahr Journal
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.