بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

University of Science and Culture, Tehran,Tehran

University of Science and Culture, Tehran

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Journal of Hepatology
18.946
JIF (JCR)
9.32
Cite Score
18.946 9.32
Fungal Diversity
15.596
JIF (JCR)
15.01
Cite Score
15.596 15.01
Trends in Biotechnology
13.747
JIF (JCR)
10.15
Cite Score
13.747 10.15
Biotechnology Advances
12.831
JIF (JCR)
13.83
Cite Score
12.831 13.83
Nature Protocols
11.334
JIF (JCR)
12.65
Cite Score
11.334 12.65
Journal of Extracellular Vesicles
11
JIF (JCR)
15.40
Cite Score
11 15.40
Renewable and Sustainable Energy Reviews
10.556
JIF (JCR)
12.21
Cite Score
10.556 12.21
Biomaterials
10.273
JIF (JCR)
9.85
Cite Score
10.273 9.85
Trends in Endocrinology and Metabolism
9.777
JIF (JCR)
8.49
Cite Score
9.777 8.49
ACS Applied Materials and Interfaces
8.456
JIF (JCR)
8.69
Cite Score
8.456 8.69
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Minimal information for studies of extrace...
492
Scopus Citation
341
WOS Citation
492 341
Fungal diversity notes 367–490: taxonomi...
173
Scopus Citation
173
WOS Citation
173 173
Energy management strategies in hybrid ren...
165
Scopus Citation
125
WOS Citation
165 125
Notes for genera: Ascomycota
134
Scopus Citation
130
WOS Citation
134 130
Generation of Liver Disease-Specific Induc...
125
Scopus Citation
102
WOS Citation
125 102
Extended isogeometric analysis for simulat...
123
Scopus Citation
102
WOS Citation
123 102
Differentiation of Bone Marrow-derived Mes...
97
Scopus Citation
79
WOS Citation
97 79
Bioprocess development for mass production...
84
Scopus Citation
73
WOS Citation
84 73
Mesenchymal stem cell infusion therapy in ...
75
Scopus Citation
72
WOS Citation
75 72
Human embryonic stem cell-derived neural p...
79
Scopus Citation
68
WOS Citation
79 68
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.