بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه آزاد اسلامی

Islamic Azad University

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Energy and Environmental Science
33.25
JIF (JCR)
32.34
Cite Score
33.25 32.34
BMJ
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
Progress in Energy and Combustion Science
26.467
JIF (JCR)
29.72
Cite Score
26.467 29.72
Advanced Energy Materials
24.884
JIF (JCR)
21.49
Cite Score
24.884 21.49
Nano Today
16.582
JIF (JCR)
14.96
Cite Score
16.582 14.96
Advanced Drug Delivery Reviews
15.519
JIF (JCR)
13.90
Cite Score
15.519 13.90
Diabetes Care
15.27
JIF (JCR)
8.71
Cite Score
15.27 8.71
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Wil...
932
Scopus Citation
772
WOS Citation
932 772
Combined Measurement of the Higgs Boson Ma...
804
Scopus Citation
769
WOS Citation
804 769
Liposome: Classification, preparation, and...
842
Scopus Citation
730
WOS Citation
842 730
A state-of the-art survey of TOPSIS applic...
681
Scopus Citation
518
WOS Citation
681 518
Lipids, lipoproteins, and apolipoproteins ...
517
Scopus Citation
471
WOS Citation
517 471
Measurements of the Higgs boson production...
485
Scopus Citation
456
WOS Citation
485 456
Multi-Verse Optimizer: a nature-inspired a...
369
Scopus Citation
480
WOS Citation
369 480
LRP6 mutation in a family with early coron...
409
Scopus Citation
380
WOS Citation
409 380
Firefly Algorithm for solving non-convex e...
442
Scopus Citation
327
WOS Citation
442 327
Performance of CMS muon reconstruction in ...
362
Scopus Citation
395
WOS Citation
362 395
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.