بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه شیراز

Shiraz University

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Energy and Environmental Science
33.25
JIF (JCR)
32.34
Cite Score
33.25 32.34
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
British Medical Journal
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
Materials Today
24.372
JIF (JCR)
7.17
Cite Score
24.372 7.17
International Materials Reviews
21.086
JIF (JCR)
17.47
Cite Score
21.086 17.47
Gastroenterology
19.233
JIF (JCR)
7.07
Cite Score
19.233 7.07
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Optical properties and applications of cha...
876
Scopus Citation
795
WOS Citation
876 795
Training-based MIMO channel estimation: A ...
563
Scopus Citation
461
WOS Citation
563 461
High-performance carbon composite electrod...
482
Scopus Citation
469
WOS Citation
482 469
Soft magnetic composite materials (SMCs)
477
Scopus Citation
380
WOS Citation
477 380
Determination of jet energy calibration an...
349
Scopus Citation
475
WOS Citation
349 475
Upgrading of lignin-derived bio-oils by ca...
437
Scopus Citation
386
WOS Citation
437 386
Performance of CMS muon reconstruction in ...
362
Scopus Citation
395
WOS Citation
362 395
Simultaneous determination of dopamine, as...
354
Scopus Citation
337
WOS Citation
354 337
Bone regenerative medicine: Classic option...
368
Scopus Citation
317
WOS Citation
368 317
Hydrogenation of CO2 to value-added produc...
344
Scopus Citation
308
WOS Citation
344 308
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.