بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه اصفهان

University of Isfahan

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
IEEE Communications Surveys and Tutorials
22.973
JIF (JCR)
33.62
Cite Score
22.973 33.62
Journal of the American Chemical Society
14.695
JIF (JCR)
14.75
Cite Score
14.695 14.75
Applied Catalysis B: Environmental
14.229
JIF (JCR)
13.86
Cite Score
14.229 13.86
Biotechnology Advances
12.831
JIF (JCR)
13.83
Cite Score
12.831 13.83
Angewandte Chemie - International Edition
12.257
JIF (JCR)
11.68
Cite Score
12.257 11.68
Nature Communications
11.878
JIF (JCR)
12.19
Cite Score
11.878 12.19
British Journal of Sports Medicine
11.645
JIF (JCR)
6.02
Cite Score
11.645 6.02
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
A new solution for the removal of the smea...
334
Scopus Citation
253
WOS Citation
334 253
The visual object tracking VOT2016 challen...
459
Scopus Citation
96
WOS Citation
459 96
Oil spill cleanup from sea water by sorben...
279
Scopus Citation
232
WOS Citation
279 232
Removal of malachite green from aqueous so...
234
Scopus Citation
217
WOS Citation
234 217
Prediction of GABAA receptor proteins usin...
215
Scopus Citation
206
WOS Citation
215 206
Ethanol production from dilute-acid pretre...
222
Scopus Citation
191
WOS Citation
222 191
The effect of heat treatment on the physic...
213
Scopus Citation
189
WOS Citation
213 189
Patterns of processing bias for emotional ...
210
Scopus Citation
185
WOS Citation
210 185
The effect of operational parameters on th...
203
Scopus Citation
191
WOS Citation
203 191
EMGLAB: An interactive EMG decomposition p...
198
Scopus Citation
174
WOS Citation
198 174
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.