بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Natural Resources Research Division

Natural Resources Research Division

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Journal of Crop Protection
-1
JIF (JCR)
0.29
Cite Score
-1 0.29
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Sex pheromone traps for detection of Cydal...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.