بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

University of Judicial Sciences and Administrative Services

University of Judicial Sciences and Administrative Services

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
International Journal of Environmental Sci...
2.031
JIF (JCR)
2.44
Cite Score
2.031 2.44
Journal of Bionanoscience
-1
JIF (JCR)
0.97
Cite Score
-1 0.97
Asian Social Science
-1
JIF (JCR)
N/A
Cite Score
-1 N/A
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
The evaluation of research tools invention...
5
Scopus Citation
0
WOS Citation
5 0
Comparative study of legal frameworks asso...
1
Scopus Citation
1
WOS Citation
1 1
Social perspective and causal factors infl...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.