بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Neyshabor University

Neyshabor University

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Iranian Journal of Physics Research
-1
JIF (JCR)
0.07
Cite Score
-1 0.07
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Nuclear fission problem and Langevin equat...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.