فهرست مجلات بر اساس ضریب تاثیر و سایت اسکور

Journals Impact Factor or Cite Score

Showing 1-15 of 2896 Journals
# Title
1 The Lancet
221
Papers Count
10.28
Cite Score
Q1
Q-Scopus
59.102
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
2 JAMA: The Journal of the American Medical Association
46
Papers Count
6.98
Cite Score
Q1
Q-Scopus
51.273
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
3 Nature
66
Papers Count
15.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
43.07
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
4 IEEE Communications Surveys and Tutorials
7
Papers Count
33.62
Cite Score
Q1
Q-Scopus
22.973
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
5 Journal of the American Chemical Society
36
Papers Count
14.75
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.695
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
6 Applied Catalysis B: Environmental
54
Papers Count
13.86
Cite Score
Q1
Q-Scopus
14.229
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
7 Biotechnology Advances
39
Papers Count
13.83
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.831
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
8 Angewandte Chemie - International Edition
23
Papers Count
11.68
Cite Score
Q1
Q-Scopus
12.257
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
9 Nature Communications
51
Papers Count
12.19
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.878
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
10 British Journal of Sports Medicine
42
Papers Count
6.02
Cite Score
Q1
Q-Scopus
11.645
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
11 Journal of Materials Chemistry A
80
Papers Count
10.66
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.733
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
12 Renewable and Sustainable Energy Reviews
423
Papers Count
12.21
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.556
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
13 IEEE Transactions on Smart Grid
213
Papers Count
11.91
Cite Score
Q1
Q-Scopus
10.486
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
14 Thorax
7
Papers Count
4.63
Cite Score
Q1
Q-Scopus
9.64
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS
15 Biosensors and Bioelectronics
293
Papers Count
8.95
Cite Score
Q1
Q-Scopus
9.518
JIF (JCR)
Q1
Q-WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.