بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

Islamic Azad University, Science and Research Branch

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Energy and Environmental Science
33.25
JIF (JCR)
32.34
Cite Score
33.25 32.34
Progress in Energy and Combustion Science
26.467
JIF (JCR)
29.72
Cite Score
26.467 29.72
Advanced Drug Delivery Reviews
15.519
JIF (JCR)
13.90
Cite Score
15.519 13.90
Applied Catalysis B: Environmental
14.229
JIF (JCR)
13.86
Cite Score
14.229 13.86
Journal of Materials Chemistry A
10.733
JIF (JCR)
10.66
Cite Score
10.733 10.66
Renewable and Sustainable Energy Reviews
10.556
JIF (JCR)
12.21
Cite Score
10.556 12.21
IEEE Transactions on Smart Grid
10.486
JIF (JCR)
11.91
Cite Score
10.486 11.91
Journal of Photochemistry and Photobiology...
10.405
JIF (JCR)
13.51
Cite Score
10.405 13.51
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Combined Measurement of the Higgs Boson Ma...
804
Scopus Citation
769
WOS Citation
804 769
Liposome: Classification, preparation, and...
842
Scopus Citation
730
WOS Citation
842 730
Synthesis and effect of silver nanoparticl...
816
Scopus Citation
697
WOS Citation
816 697
Measurements of the Higgs boson production...
485
Scopus Citation
456
WOS Citation
485 456
Rapid synthesis of silver nanoparticles us...
434
Scopus Citation
358
WOS Citation
434 358
Performance of CMS muon reconstruction in ...
362
Scopus Citation
395
WOS Citation
362 395
Observation of a new boson with mass near ...
327
Scopus Citation
401
WOS Citation
327 401
Identification of b-quark jets with the CM...
292
Scopus Citation
377
WOS Citation
292 377
An algorithmic method to extend TOPSIS for...
364
Scopus Citation
281
WOS Citation
364 281
Simultaneous removal of heavy-metal ions i...
314
Scopus Citation
288
WOS Citation
314 288
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.