بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Isfahan University of Technology

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Energy and Environmental Science
33.25
JIF (JCR)
32.34
Cite Score
33.25 32.34
Nature Genetics
25.455
JIF (JCR)
19.88
Cite Score
25.455 19.88
Progress in Polymer Science
24.505
JIF (JCR)
24.32
Cite Score
24.505 24.32
Progress in Materials Science
23.725
JIF (JCR)
28.12
Cite Score
23.725 28.12
International Materials Reviews
21.086
JIF (JCR)
17.47
Cite Score
21.086 17.47
ACS Energy Letters
16.331
JIF (JCR)
13.92
Cite Score
16.331 13.92
Nano Energy
15.548
JIF (JCR)
15.46
Cite Score
15.548 15.46
Journal of the American Chemical Society
14.695
JIF (JCR)
14.75
Cite Score
14.695 14.75
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Pretreatment of lignocellulosic wastes to ...
1457
Scopus Citation
1228
WOS Citation
1457 1228
Combined Measurement of the Higgs Boson Ma...
804
Scopus Citation
769
WOS Citation
804 769
Electrospun poly(ε-caprolactone)/gelatin ...
773
Scopus Citation
712
WOS Citation
773 712
Silica aerogel; synthesis, properties and ...
689
Scopus Citation
594
WOS Citation
689 594
Experimental investigation of oxide nanofl...
663
Scopus Citation
568
WOS Citation
663 568
Experimental investigation of convective h...
591
Scopus Citation
511
WOS Citation
591 511
Benzimidazole and its derivatives as corro...
516
Scopus Citation
445
WOS Citation
516 445
Measurements of the Higgs boson production...
485
Scopus Citation
456
WOS Citation
485 456
Nanomolar and selective determination of e...
438
Scopus Citation
414
WOS Citation
438 414
Enzyme-based hydrolysis processes for etha...
452
Scopus Citation
388
WOS Citation
452 388
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.