بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه صنعتی شریف

Sharif University of Technology

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Chemical Reviews
54.301
JIF (JCR)
54.26
Cite Score
54.301 54.26
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Chemical Society Reviews
40.443
JIF (JCR)
41.35
Cite Score
40.443 41.35
Energy and Environmental Science
33.25
JIF (JCR)
32.34
Cite Score
33.25 32.34
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Advanced Materials
25.809
JIF (JCR)
23.77
Cite Score
25.809 23.77
Advanced Energy Materials
24.884
JIF (JCR)
21.49
Cite Score
24.884 21.49
Progress in Materials Science
23.725
JIF (JCR)
28.12
Cite Score
23.725 28.12
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Toxicity of graphene and graphene oxide na...
1318
Scopus Citation
1185
WOS Citation
1318 1185
An improved harmony search algorithm for s...
1283
Scopus Citation
967
WOS Citation
1283 967
The Indoor Radio Propagation Channel
1199
Scopus Citation
896
WOS Citation
1199 896
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles...
1056
Scopus Citation
945
WOS Citation
1056 945
Protein-nanoparticle interactions: Opportu...
853
Scopus Citation
782
WOS Citation
853 782
Lead phthalocyanine as a selective carrier...
814
Scopus Citation
781
WOS Citation
814 781
Photocatalytic reduction of graphene oxide...
725
Scopus Citation
663
WOS Citation
725 663
A fast approach for overcomplete sparse de...
750
Scopus Citation
561
WOS Citation
750 561
Graphene nanomesh by ZnO nanorod photocata...
567
Scopus Citation
539
WOS Citation
567 539
Smart micro/nanoparticles in stimulus-resp...
532
Scopus Citation
452
WOS Citation
532 452
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.