بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه تهران

University of Tehran

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Chemical Society Reviews
40.443
JIF (JCR)
41.35
Cite Score
40.443 41.35
Cell
36.216
JIF (JCR)
24.38
Cite Score
36.216 24.38
The Lancet Oncology
35.386
JIF (JCR)
10.07
Cite Score
35.386 10.07
Nature Photonics
31.583
JIF (JCR)
20.77
Cite Score
31.583 20.77
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Imperialist competitive algorithm: An algo...
1309
Scopus Citation
921
WOS Citation
1309 921
Combined Measurement of the Higgs Boson Ma...
804
Scopus Citation
769
WOS Citation
804 769
A novel numerical optimization algorithm i...
763
Scopus Citation
539
WOS Citation
763 539
Multi-walled carbon nanotubes-ionic liquid...
544
Scopus Citation
511
WOS Citation
544 511
Control strategies for hybrid electric veh...
583
Scopus Citation
407
WOS Citation
583 407
Smart micro/nanoparticles in stimulus-resp...
532
Scopus Citation
452
WOS Citation
532 452
Cuckoo optimization algorithm
529
Scopus Citation
415
WOS Citation
529 415
Measurements of the Higgs boson production...
485
Scopus Citation
456
WOS Citation
485 456
A review on wound dressings with an emphas...
486
Scopus Citation
432
WOS Citation
486 432
Electrochemical analysis of some toxic met...
471
Scopus Citation
438
WOS Citation
471 438
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.