بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Amirkabir University of Technology

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Advanced Materials
25.809
JIF (JCR)
23.77
Cite Score
25.809 23.77
Materials Today
24.372
JIF (JCR)
7.17
Cite Score
24.372 7.17
IEEE Transactions on Pattern Analysis and ...
17.73
JIF (JCR)
19.67
Cite Score
17.73 19.67
ACS Energy Letters
16.331
JIF (JCR)
13.92
Cite Score
16.331 13.92
Advanced Functional Materials
15.621
JIF (JCR)
14.58
Cite Score
15.621 14.58
Advanced Drug Delivery Reviews
15.519
JIF (JCR)
13.90
Cite Score
15.519 13.90
Journal of the American Chemical Society
14.695
JIF (JCR)
14.75
Cite Score
14.695 14.75
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
An improved harmony search algorithm for s...
1283
Scopus Citation
967
WOS Citation
1283 967
A review on the application of inorganic n...
862
Scopus Citation
760
WOS Citation
862 760
A decision support system for supplier sel...
827
Scopus Citation
593
WOS Citation
827 593
A new operational matrix for solving fract...
447
Scopus Citation
408
WOS Citation
447 408
The total cost of logistics in supplier se...
473
Scopus Citation
362
WOS Citation
473 362
LRP6 mutation in a family with early coron...
409
Scopus Citation
380
WOS Citation
409 380
A novel particle swarm optimization algori...
444
Scopus Citation
336
WOS Citation
444 336
The capacitated lot sizing problem: A revi...
398
Scopus Citation
324
WOS Citation
398 324
Evolution toward 5G multi-tier cellular wi...
390
Scopus Citation
321
WOS Citation
390 321
Application of membrane separation process...
383
Scopus Citation
321
WOS Citation
383 321
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.