بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Advanced Materials
25.809
JIF (JCR)
23.77
Cite Score
25.809 23.77
Advanced Energy Materials
24.884
JIF (JCR)
21.49
Cite Score
24.884 21.49
Psychological Bulletin
16.405
JIF (JCR)
17.88
Cite Score
16.405 17.88
Nano Energy
15.548
JIF (JCR)
15.46
Cite Score
15.548 15.46
Applied Catalysis B: Environmental
14.229
JIF (JCR)
13.86
Cite Score
14.229 13.86
Coordination Chemistry Reviews
13.476
JIF (JCR)
13.83
Cite Score
13.476 13.83
Biotechnology Advances
12.831
JIF (JCR)
13.83
Cite Score
12.831 13.83
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
A review on the visible light active titan...
2066
Scopus Citation
1897
WOS Citation
2066 1897
X-ray analysis of ZnO nanoparticles by Wil...
932
Scopus Citation
772
WOS Citation
932 772
A review of the applications of nanofluids...
731
Scopus Citation
656
WOS Citation
731 656
Liquid-phase microextraction
510
Scopus Citation
458
WOS Citation
510 458
Plant species richness and ecosystem multi...
483
Scopus Citation
428
WOS Citation
483 428
Deadline-constrained workflow scheduling a...
350
Scopus Citation
256
WOS Citation
350 256
Decoupling of soil nutrient cycles as a fu...
320
Scopus Citation
274
WOS Citation
320 274
The addiction-stroop test: Theoretical con...
291
Scopus Citation
253
WOS Citation
291 253
Rolling element bearings multi-fault class...
301
Scopus Citation
242
WOS Citation
301 242
Comparison of microstructure and mechanica...
285
Scopus Citation
236
WOS Citation
285 236
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.